Fånga fredsduvor och krigshökar?

Hur ofta besöker du Regeringens hemsida? Aldrig?  Det skrivs och antas lagar vi vanliga inte blir insatta i eller kunde ens gissa oss till. Ibland går stora förändringar förbi utan att vi hunnit fatta det var i gång, som senaste grundlagsändringen.

Men detta får mig bli förbryllad. Jag bör nog läsa proppen eller är andemeningen att vi har blivit en ny Haagdomstol? Eller är det bara ifall att det börjar hetta till här hemma? Kanske bara för att vi ska vara så duktiga och i verkligheten tänker vi inte gå ut och fängsla skurkar? Det är också svårt för den enes fredsduva är ofta den andres skurk som vi ser i Syrien – ett exempel av många.

Från Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/33/13/837d608f.pdf

Ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Lagen (1964:169) om straff för folkmord samt 22 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken upphävs

Beslutsunderlag: Prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

SFS: 2014:406–409

Ikraftträdande: Den 1 juli 2014

En ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

införs. Därigenom införs ett nytt brott: brott mot mänskligheten som avser vissa

särskilt angivna gärningar när de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande

eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning. Vidare ersätts lagen

(1964:169) om straff för folkmord och bestämmelsen om folkrättsbrott i 22 kap. 6 §

brottsbalken av nya regler om folkmord och krigsförbrytelser. Straffet för folk

mord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska vara fängelse på viss

tid, i lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. För krigsförbrytelse av normal

graden höjs straffet från högst fyra till sex års fängelse.

Genom den nya lagen införs även bland annat nya bestämmelser om straff

ansvar för militära och civila förmän som underlåtit att utöva kontroll över under

lydande eller som har underlåtit att anmäla folkmord, brott mot mänskligheten

eller krigsförbrytelser som begåtts av underlydande. Straffet för dessa brott ska

vara fängelse i högst fyra år.

Folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna

preskriberas och svensk domstols behörighet ska omfatta samtliga brott enligt

den nya lagen utan krav på anknytning till Sverige (universell jurisdiktion). Det

samma ska gälla för uppvigling enligt 16 kap. 5 § brottsbalken som består i en

omedelbar och offentlig uppmaning att begå folkmord.

Trolig bild av Isisledaren.

nu väntar vi: vem först? Listan är lång. Vad sägs om att börja med Abubakr al-Baghdadi, ledaren av Isis?  Eller hur tolkar vi detta ”utan anknytning till Sverige? Och är inte ett krig en enda stor förbrytelse?